Siirry sisältöön

Hankkeesta isoa apua ja hyötyä

Olemme Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja opiskelemme sairaanhoitajiksi, valmistumme keväällä 2021. Teimme opinnäytetyömme yhteistyössä Tuumasta töihin- sujuvat koulutuspolut toisella asteella -hankkeen kanssa, jossa haastattelimme 12 hankkeessa mukana olevaa henkilöä tutkimustarkoituksessa.

Opinnäytetyössä tutkimme syitä, jotka hankaloittavat opintoihin hakeutumista ja opinnoissa pysymistä. Tutkimme myös, millaisia hyötyjä hankkeeseen osallistuneet henkilöt kokivat saaneensa hankkeesta opiskelujen aloitukseen ja opinnoissa etenemiseen.

Haasteet kartoitettiin

Haasteina esille nousivat psyykkiset tekijät, oppimiseen vaikuttavat tekijät sekä minäkuvaan vaikuttavat tekijät. Psyykkisinä tekijöinä esille nousi erityisesti, paniikkihäiriö, stressi ja ahdistuneisuus. Oppimiseen vaikuttavina tekijöinä oli oppimishäiriö, keskittymisvaikeudet, haasteet kielten opiskelussa, koulutehtävien haasteet, oppimisvaikeudet, tekstintuottamisen vaikeudet ja tekstintuottamisen haasteet.

Minäkuvaan liittyvinä tekijöinä nousi esille huono itsetunto, ammatin puutteellisuus sekä epävarmuus opintojen uudelleen aloittamisesta. Nämä asiat nousivat keskeisesti esille haastattelujen aikana.

Osallistujat tyytyväisiä hankkeeseen

Hyötyinä osallistujat kokivat erityisesti sen, että hankkeen työntekijöihin voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä. Moni on tuonut esille haastatteluiden aikana kuinka kiitollisia he ovat hankkeen tuomasta avusta opintojen aloituksessa sekä opintojen aikana. Hanke koettiin erittäin tärkeänä osana opiskeluiden onnistumista.

Useat toivat ilmi toiveen hankkeen jatkumisesta syystä, että kokivat saaneensa hankkeesta isoa apua ja hyötyä. Hankkeeseen osallistuneet kokivat tulleensa kuulluksi, opiskelumotivaatio parani, opinnot sujuivat hankkeen avulla ja itsetunto opintojen suhteen kohosi.

Jatkoa hankkeelle toivotaan

Meidän mielestämme olisi tärkeää, että hanke saisi tulevaisuudessa jatkoa, koska hanke on auttanut monia henkilöitä aloittamaan opinnot sekä saattamaan opinnot loppuun asti. Uskomme, että hankkeen avulla koulutuksen saaneet myös todennäköisesti työllistyvät helpommin tulevaisuudessa.

Ajattelemme siitä olevan hyötyä myös tulevaisuutta ajatellen. Aihe laittaa pohtimaan kumpi loppujen lopuksi tulee kalliimmaksi yhteiskunnalle, hankkeen jatkuminen vai mahdollinen syrjäytyminen ja koulutusta vaille jääminen? Olisi varmasti hyödyllistä laajentaa hanketta ympäri Suomea hankkeen positiivisten vaikutusten vuoksi.

Kiitos kaikille haastatteluihin osallistuneille, opiskeluintoa sekä tsemppiä tuleville urapoluille!

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat: 

Reija Hantunen

Tuuli Kolu

Tiina Montonen